Política de Qualitat i Medi Ambient, Seguretat i Salut en el Treball.

TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S.A., empresa de Serveis Sanitaris. Els oferim solució a totes les seves necessitats en l'àmbit de sanitat ambiental: Desinfecció d'espais interiors i exteriors, control de plagues, prevenció i control de legionel·la, així com els últims sistemes sanitaris portàtils i temporals disponibles en el mercat per a satisfer qualsevol projecte públic o privat, sigui com sigui la seva necessitat, disposant per tant d'un SERVEI COMPLET. Oferim un complet ventall de sanitaris mòbils ecològics (esdeveniments, obres, platges, treballs de recuperació de catàstrofes, etc.).

Comptem amb un equip humà amb clara vocació de servei i formació contínua per a satisfer les necessitats dels nostres clients amb el màxim compromís de protecció del medi ambient. A més, aportem els recursos necessaris per a garantir les millors condicions possibles de seguretat amb la finalitat d'evitar els accidents laborals i les malalties professionals.

Comptem amb el registre ROESP que acredita la nostra solvència tècnica. Els productes aplicats disposen de la inscripció en el registre oficial del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

D'acord amb els principis i valors de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S.A., mitjançant el present document adquirim el compromís de:

• Complir i superar les expectatives dels nostres clients, comprometent-nos amb ells, incloent les relatives als nostres productes i a la qualitat del servei dotant-nos per a això de l'última tecnologia del mercat, sent flexibles i adaptables a les necessitats, oferint informació de temps real i gestió d'incidències de manera immediata.
• Afavorir un clima de creixement i satisfacció entre els membres del nostre equip, interactuant des del respecte a les persones que formem part d'ell i actuant dins d'un ambient col·laboratiu i d'unitat, promovent la consulta i participació dels treballadors.
• Protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació incloent un exhaustiu control d'olors i càrrega contaminant del residu originat i tot això amb el mínim consum d'aigua.
• Compliment amb rigor dels requisits dels nostres clients, requisits legals i reglamentaris i compromisos expressos de la nostra organització, tenint present la nostra orientació a resultats.
• Millora contínua de l'eficàcia del sistema de gestió integrat mitjançant la integració de la qualitat, el respecte al nostre entorn en tots els nostres processos i la SST.
• Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevencion de lesions i deterioració de la salut relacionats amb el treball i que sigui apropiada al propòsit, grandària, context de l'organització i a la naturalesa especifica dels seus riscos i les seves oportunitats per a la SST.
• Avaluar els llocs de treball i dur a terme les mesures correctives i preventives que eliminin els perills i minimitzin els riscos, mitjançant la planificació de l'acció preventiva.
• Impulsar i animar a tots els nostres treballadors a adoptar una conducta de prevenció integrant-la en la pròpia productivitat.
• Formar i informar els nostres treballadors sobre els riscos inherents al seu lloc de treball, així com de les mesures preventives que han d'adoptar.
• Potenciar la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos.
• Adoptar i mantenir les disposicions necessàries per a garantir una resposta eficient en cas d'emergència.

Per a tot això establim aquesta Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball que proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius anuals de l'empresa.

Aquesta política és comunicada a tot el personal de TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S.A. mitjançant seminaris interns i la seva difusió permanent en el tauler d'anuncis. Igualment és lliurada a les persones de nova incorporació en el Pla d'Acolliment. En les revisions per la direcció es revisa anualment el contingut d'aquesta política per a garantir la seva contínua adequació.

01 de març de 2022

Línea directa 900 923 099 Pressupost El seu pressupost Ubicacions Ubicacions